Om NBR

Rasklubben Norsk Buhund Ringen

Norsk Buhund Ringen (NBR) är den officiella rasklubben för Norsk Buhund. Den sorterar under specialklubben Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK) och är därigenom ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). 


NBR bildades 1980 och har idag drygt 200 medlemmar.

Målsättning

NBR har till mål att inom ramen för gällande stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

  • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna
  • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Årliga aktiviteter

Årsmöte


Varje år i mars/april hålls årsmötet där den nya styrelsen väljs. I samband med detta brukar vi ordna en del aktiviteter med bl a föreläsare, någon tävling, gemensam middag och andra aktiviteter.


Rasspecial


Vår största aktivitet är den årliga rasspecialen med en officiell utställning som hålls under sommaren. Vi försöker att flytta den mellan olika platser i Sverige så att alla ska kunna vara med. I samband med rasspecialen ordnar vi andra aktiviteter som Buhundspelen, gemensam middag mm.

 

Årets Buhund


I poängjakten koras Årets Buhund. Denna utses genom sammanlagda resultat från utställningar och aktiviteter såsom lydnad, agility, bruks mm.

 

Träffar


Vi ordnar regelbundet buhundträffar i t ex Falkenberg och Drottningholm. Vi fikar lite, pratar om buhundar och gör något roligt tillsammans.

 

Kurser


När tillfälle öppnar sig har vi helgkurser i bland annat viltspår, sök eller något annat.


Rasmonter


På Stockholms Hundmässa och på MyDog deltar vi med en egen monter för att sprida information om buhundar och för att låta intresserade bekanta sig med buhundar.


Almanacka


Varje år gör vi en ny almanacka med bilder från våra buhundsägare.

Bli medlem

Helbetalande medlem:

325 SEK (Buhundbladet ingår)


Familjemedlem:

60 SEK


Membership abroad:

325 SEK (magazine included)


Beloppet sätts in på Norsk Buhund Ringens postgiro 444 19 68 -7 swish 123 532 5014


Glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och e-mail. Ange också gärna namnet på hunden.


To our foreign members


please use the information below if you like to pay your membership fee.


BIC/SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE96 9500 0099 6034 4441 9687

BANK: NORDEA

Kontohavare: Norsk Buhund Ringen


Organisationsnummer: 802444-4807

Buhundbladet

Vår medlemstidning Buhundbladet kommer ut 4 gånger per år.


Nya buhundsägare får Buhundbladet gratis första kalenderåret under förutsättning att det meddelas klubben.

Ideellt arbete

Allt arbete i NBR sker på ideell basis. De som arbetar i styrelse och komittéer gör det för att det är roligt. Du är också välkommen att engagera dig!