Vad är RAS - Rasspecifik Avels Strategi? »

Kennelfullmäktige, Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, fattade 2001 beslutet att det ska finnas en rasspecifik avelsstrategi (RAS) för varje i SKK-registrerad hundras. Uppdraget att utforma strategier för Norsk Buhund har tilldelats NBR.


RAS, (rasspecifik avelsstrategi) är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Ambitionen är att främja god och långsiktigt hållbar avel. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.


Vad innehåller ett RAS-dokument?


1. Rasens historiska bakgrund och utveckling.

2. Beskrivning av nuläget.

3. Slutsatser, målinriktningar och prioriteringar för framtiden.


Hänsyn tas till rasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör. Avelsstrategin innehåller också "mätbara mål” och har en fastställd tidsplan. Strategierna fastställs sedan av SKKs avelskommitté.


Revision och ändring av RAS


Vart femte år revideras RAS. Det aktuella nuläget för rasen fastställs och med utgångspunkt från det skapas det en ny, reviderad upplaga av RAS.


Uppföljning av RAS


Avelskommittén, som tillsätts av styrelsen, har i uppdrag att varje år följa upp RAS och den utveckling som sker. Vid årsmötet presenterar avelskommittén en verksamhetsberättelse och redovisar uppföljningen av RAS och nuläget.


RAS för Norsk Buhund fastställdes av SKK i maj 2021 och nästa revision är 2026.